موسیقی کلاسیک

Igor Stravinsky


Igor Stravinsky

stravinskys

ایگور استراوینسکیایگور استراوینسکی را عموما بزرگ ترین موسیقی دان قرن بیستم می دانند. عمر طولانی اش را در سرزمین ها، فرهنگ ها و دوره های مختلف سپری کرد. در هنر مدرن، شاید فقط پابلو پیکاسو به اندازه او چهره شده باشد. موسیقی استراوینسکی، به رغم مدرنیته حیرت آورش بسیار ساختارمند، دقیق و مهار شده بود و استادی و شکوه و عظمت در آن موج می زد. تاثیر استراوینسکی بر آهنگ سازان دیگر آنی و سریع بود. بدون نوآوری های استراوینسکی، بخش اعظم موسیقی دوره جدید اصلا خلق نمی شد. لوبوس، هیندمیت، مسیان، بریتن، پولانک، برنستین و پرت همه عمیقا مدیون او هستند.

برخی از آثار مهم ایگور استراوینسکی : پرنده آتش --- آپولو --- سیر یک عیاش --- ازدواج ها --- پتروشکا --- آیین بهار