موسیقی کلاسیک

Aram Ilic Khacaturjan


Aram Ilic Khacaturjan

آرام ایلیچ خاچاطوریانآرام ایلیچ خاچاطوریان اولین و تاکنون تنها موسیقی دان ارمنی است که به شهرت جهانی رسیده است. علت شهرتش دو باله رمانتیک گایانه و اسپارتاکوس و کنسرتوهای گوش نواز و جذاب اوست. باله های او نیز مانند بسیاری از باله های شوروی یادآور رمانتیسم نظرگیر ریمسکی - کورساکوف و استراوینسکی جوان است. حال و هوای موسیقی فولکلور ارمنی نیز تقریبا در همه آثارش احساس می شود.

برخی از آثار مهم آرام ایلیچ خاچاطوریان : گایانه (نام زنی ارمنی ) --- اسپارتاکوس --- آداجیو