موسیقی کلاسیک

Paul Hindemith


Paul Hindemith

پل هیندمیتپل هیندمیت موسیقی دانی پرکار، بسیار با استعداد و همه فن حریف بود. قطعه های جالب توجهی برای انواع سازهای موسیقی کلاسیک نوشت و خودش هم می توانست این سازها را بنوازد. آثار اولیه اش که خیلی وقت ها آمیزه جاز با نئو کلاسیسم بود باعث شده بود عده ای او را جنجالی و شلوغ کن بدانند. بهترین آثارش، مانند ماتیاس نقاش، اصالت بی خدشه دارند.

برخی از آثار مهم پل هیندمیت : ماتیاس نقاش --- اپوس 24 شماره یک --- اپرای قاتل، امید زنان