موسیقی کلاسیک

George Frideric Handel


George Frideric Handel

جورج فردریک هندلجورج فردریک هندل هنرمند، مسافر و کارفرمای خستگی ناپذیر قرن هیجدهم بود او در زمان حیاتش نه تنها ترکیب کننده بی همتای موسیقی سازی آلمان با موسیقی اپرایی ایتالیا بلکه مهم ترین نماینده یک عصر در موسیقی انگلستان بود امروزه بیشتر به سبب موسیقی آب، موسیقی آتش بازی سلطنتی و مسیح معروف است، اما آثار دراماتیک او بودند که اساس فعالیت های او به شمار می رفتند و نامش را بر سر زبان ها انداخته بودند هندل در سال 1727 تبعه انگلستان شد. در همین سال چهار سرود برای تاجگذاری جورج دوم ساخت، از جمله زادوک کشیش که تاکنون در همه مراسم تاجگذاری بریتانیا اجرا شده است

اپراهای جورج فریدریک هندل بسیار متاثر از سبک محبوب ایتالیایی اند، با آریا های غنایی و ماهرانه، دینامیسم سازهای زهی، و روش ساده سر راست در پیشروی هارمونیک که ریشه در تربیت آلمانی هندل داشته است. حتی کنترپوانی ترین پاساژها در آثار کرال او وضوحی دارند که در آثار یوهان سباستین باخ، موسیقی دان معاصرش، پیدا نمی شود. هندل همه فن حریف بود و به مناسبت های مختلف آهنگ می ساخت. آثار کرال بزرگ هندل شاید مهم ترین یادگار او باشند و حتی در زمان حیاتش بر سر زبان ها افتاده بودند. موتسارت درباره وی گفته است : هندل معنی تاثیر گذاری را از تک تک ما بهتر می فهمد، هر گاه اراده کند، چون آذرخشی فرود می آید.

هندل قبل از آغاز فعالیت حرفه ای اش در موسیقی، در رشته حقوق درس می خواند. بعد از دوره کوتاهی، به هامبورگ رفت و منصبی ارکستری در اپراخانه دست و پا کرد و در آن جا اولین اپرایش را ساخت ( آلمیرا ). از هامبورگ در سال 1706 به ایتالیا رفت. سپس به هانوفر رفت و کاپلمایستر دربار آن جا شد. به برکت همین شغلش به سفرهای متعدد رفت، از جمله به لندن که در آن جا اپرای ایتالیایی داشت محبوبیت می یافت. اپرای رینالدویش به موفقیت بسیار رسید.در سال 1714 فرمانروای هانوفر با عنوان جورج اول به سلطنت انگلستان رسید و هندل خود به خود به خدمت دربار انگلستان درآمد. در ده سال آخر عمر مدام بیمار بود و بعد از 60 سالگی به تدریج قوه بینایی اش را نیز از دست داد. با این حال، تا زمان مرگ به آهنگ سازی، تنظیم آثار قبلی و نظارت بر اجراها ادامه داد.

برخی از آثار مهم جورج فردریک هندل : جولیوس قیصر در مصر --- موسیقی آب --- مسیح --- آتش بازی سلطنتی