موسیقی کلاسیک

موسیقی کلاسیک

موسیقی کلاسیک

Lucio Antonio Vivaldi

No.67 - Vivaldi – The Masterworks

Brilliant Classics

Play ActionPlay Action Song Composer Album Duration
Concerto No.1 In E Major Op. 8 No. 1, Rv269, Spring Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 10:49
Concerto No.2 In G Minor Op. 8 No. 2, Rv315, Summer Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 10:09
Concerto No.3 In F Major Op. 8 No. 3, Rv257, Autumn Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 11:19
Concerto No.4 In F Minor Op. 8 No. 4, Rv297, Winter Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 8:39
Flute Concerto No. 3 in D major RV428 - 'Il Gardellino', 1. Allegro Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 4:02
Flute Concerto No. 3 in D major RV428 - 'Il Gardellino', 2. Cantabile Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 1:38
Flute Concerto No. 3 in D major RV428 - 'Il Gardellino', 3. Allegro Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:40
Flute Concerto In F Major - Op. 10 - RV433, 1 Allegro Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:27
Flute Concerto In F Major - Op. 10 - RV433, 2 Largo Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 1:22
Flute Concerto In F Major - Op. 10 - RV433, 3 Presto Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:06
Gloria, RV 589, 01. Gloria in excelsis Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:33
Gloria, RV 589, 02. Et in terra pax Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 4:49
Gloria, RV 589, 03. Laudamus te Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:22
Gloria, RV 589, 04. Gratias agimus tibi Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 0:32
Gloria, RV 589, 05. Propter magnam gloriam Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 1:06
Gloria, RV 589, 06. Domine Deus Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 4:39
Gloria, RV 589, 07. Domine fili unigenite Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:19
Gloria, RV 589, 08. Domine Deus, Agnus Dei Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 4:41
Gloria, RV 589, 09. Qui tollis peccata mundi Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 1:30
Gloria, RV 589, 10. Qui sedes ad dexteram Patris Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:28
Gloria, RV 589, 11. Quoniam tu solus Sanctus Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 0:54
Gloria, RV 589, 12. Cum sancto Spiritu Lucio Antonio Vivaldi Vivaldi – The Masterworks 2:46