آهنگ روز

پنج شنبه 1396/10/14


Johannes Sebastian Bach

Concerto No.3 in G major BWV 1048


Concerto No.3 in G major BWV 1048 - IV Allegro


Concerto No.3 in G major BWV 1048 - V Adagio


Concerto No.3 in G major BWV 1048 - VI Allegro


آهنگ های منتخب

Midi File

intellige clamorem meam

Carl Ludwig Drobisch


Rondoncino - Andantino, Tempo di Polacca

Niccolo Paganini

Luigi Alberto Bianchi - Maurizio Preda


David Fray

Bach (F-Moll)


Ennio Morricone

The Mission (themes film)

تصویر روز

CLASSICAL MUSIC SITE


www.nawa.ir